Miljöpolicy

KVH:s verksamhet syftar till att ge dess medlemmar en stimulerande fritid med minsta möjliga miljöpåverkan. KVH ska verka för en helhetssyn på den miljöpåverkan vi har och förmedla vår syn på hållbart båtliv till kommande generationer. Vi skall bedriva vår verksamhet med stort ansvar för miljön och för kretsloppstänkande.

Vi skall följa gällande lagstiftning, samt tillämpa föreskrifter och övriga krav från bland andra följande: Sveriges riksdags 16 nationella mål: https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/,  Tjörns kommuns 8 mål: https://www.tjorn.se/kommun-och-politik/hallbarhet-och-manskliga-rattigheter/klimat-miljo-och-hallbarhe, samt kemikalieinspektionens råd kring bottenfärger: https://www.kemi.se/bekampningsmedel/biocidprodukter/vanliga-typer-av-biocidprodukter/batbottenfarger.

Vi ska följa ovanstående lagar och föreskrifter genom att våra medlemmar informeras om hur de kan värna om miljön i vår hamn.  Detta gör att vi tillsammans kan arbeta för att förverkliga vår miljöpolicy.

Miljöpolicyn genomförs praktiskt genom att vi sätter upp miljömål. Miljöarbetet ska regelbundet följas upp och utvärderas i styrelsen enligt vårt årshjul. Resultatet ska redovisas på hemsidan och anslagstavlan.

Mijömål

Vid slipning, skrapning eller annat borttagande av bottenfärg, ska marken under båten täckas väl så att damm och färgspill kan samlas upp. Detta miljöfarliga avfall lämnar medlemmen till kommunens miljöstation för farligt avfall.

I KVH:s hamn får endast båtar målade med godkända bottenfärger finnas. Andra kemikalier som används ska också vara godkända av myndighet.

Högtryckstvättning av båt/båtbotten får endast ske på vår spolplatta. KVH beställer, vid behov, tömning av vårt slutna system genom Renova.

All blästring inom KVH:s hamnanläggning är förbjuden.

Alla kärl med farligt avfall såsom färgburkar, penslar och motsvarande lämnar vi till kommunens miljöstation för farligt gods.

KVH har en miljöstation, med tillträde för våra medlemmar, där man kan lämna oljor, oljefilter, bränslefilter och motsvarande. KVH ansvarar för skötsel och tömning av denna miljöstation. Här finns också saneringsmaterial som kan användas vid oljeutsläpp. Om denna utrustning används, ska detta snarast anmälas till hamnkapten eller miljöansvarig i styrelsen.

KVH har en tömningsanläggning för toatankar där båtägarna kan tömma båtens toatank. Denna tömningsanläggning är tillgänglig för alla båtägare.

Om du spiller olja på marken finns saneringsmedel och absorptionsmaterial i miljöstationen. Spill och absorptionsmaterial ska samlas upp och förvaras i försluten behållare som helst lämnas till återvinningscentral.

Omhändertagande av förorenat slagvatten kan ske genom att en särskild absorbent/uppsamlingsduk placeras i kölsvinet/motorrummet och regelbundet slängs i miljöstationen, i behållare för miljöfarligt avfall.

Vid byte av oljor skall avtappad olja samlas upp i lämplig behållare och antingen lämnas i miljöstationens avfallsfat för oljor eller med fördel lämnas in till återvinningscentral.

Alla drivmedel som används skall så långt det är tekniskt möjligt vara enligt miljöklass 1.

Använd propylenglykol (grön glykol). Giftig etylenglykol bör inte användas. Glykol skall hanteras så att den inte kontaminerar vatten och mark. Innan sjösättning skall allt glykolvatten som riskerar att komma ut ur båten efter sjösättning sköljas ut och tas om hand och lämnas i miljöstationens avfallskärl för glykol.

Vid tvätt av båtens däck och ovansida används ett milt biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel tillsammans med ljummet/varmt vatten och en mjuk svamp, man kommer långt med grönsåpa.