Ordningsregler

Ordningsregler för Klädesholmens Västra Hamnförening. Dessa beslutas enligt KVH:s stadgar av styrelsen.

Dessa stadgar är antagna av KVH:s styrelse 2022-01-18

 

1. Båtplatskö

Den som vill bli medlem i KVH och erhålla båtplats anmäler detta till styrelsen. I anmälan ska framgå sedvanliga kontaktuppgifter, om sökande är skriven i Tjörns kommun eller äger fast egendom inom kommunen samt vilken båtplatstyp (bredd o längd) som sökes. KVH tar ut en årlig köavgift. Det är den sökandes ansvar att vid förändring av kontaktuppgifter anmäla detta till KVH. Om anmälan av förändrade kontaktuppgifter så att företrädare för KVH inte kan kontakta köande så förlorar sökande sin plats i båtplatskön.

Styrelsen fördelar de båtplatser som finns lediga och är till förfogande.

Medlem som önskar en annan båtplats anmäler detta till styrelsen och kan då ställa sig i byteskö.

Båtplatsavtal upprättas mellan medlemmen och KVH på en blankett med angivna villkor, beslutad av styrelsen.

 

2. Båtplats

På erhållen båtplats kan en för båtplatsen lämplig båt läggas.

Medlem som ej ska utnyttja sin plats under säsongen anmäler detta till styrelsen. Medlem får ej själv hyra ut sin båtplats i andra hand. Styrelsen försöker att hyra ut den i andra hand säsongsvis. Om detta sker behöver medlemmen endast betala medlemsavgift. Medlem kan avstå från att använda sin plats i max 2 år. Därefter kan styrelsen/KVH återta platsen om inte särskilda skäl föreligger. Vid återtag av båtplats anses att medlemmen sagt upp sig och utrett ur KVH på eget initiativ.

Medlem ska på styrelsens uppmaning kunna visa försäkringsbrev där medlemmen står som ägare av den båt som är förtöjd på medlemmens båtplats.

Uppsägning av båtplats sker skriftligen till KVH.

Medlem ska regelbundet rengöra bombojar. Vid torrsättning på hösten ska bojarna rengöras väl.

 

3. Allmänna regler och förhållningssätt

Det är allas ansvar att verka för trivsel i hamnen genom ömsesidigt hänsynstagande och gott kamratskap. Medlem ska aktsamt nyttja hamnanläggningen och dess utrustning samt vårda den väl.

KVH har viss utrustning som kan lånas av medlemmarna. Denna utrustning förvaras i verkstadsförrådet. Vid lån av KVH:s utrustning ska medlemmen återlämna utrustningen på samma plats som den togs ifrån och den ska vara väl rengjord och oskadad vid återlämnandet.

KVH:s medlemmar ska noggrant sätta sig in i KVH:s miljöpolicy samt övriga bestämmelser utfärdade av Tjörns kommun och andra myndigheter som kan gälla vid medlemmens nyttjande av hamnanläggningen.

Vid slipning, skrapning eller annat borttagande av bottenfärg, ska marken under båten väl täckas av så att damm och färgspill kan samlas upp. Detta miljöfarliga avfall ska av medlemmen föras till kommunens miljöstation för farligt avfall.

I KVH:s hamn får endast båtar målade med av myndigheterna godkända bottenfärger och andra kemikalier finnas.

All blästring inom KVH:s hamnanläggning är förbjuden.

Alla kärl med farligt avfall såsom färgburkar, penslar och motsvarande är medlemmens ansvar att föra till kommunens miljöstation för farligt gods.

KVH har en miljöstation för oljor, oljefilter, bränslefilter och motsvarande. KVH ansvarar för skötsel och tömning av denna miljöstation. Här finns också saneringsmaterial som kan användas vid oljeutsläpp. Om denna utrustning används ska detta snarast anmälas till styrelsen.

Förtöjning av båtar ska ske med förtöjningsgods av god kvalitet och tillräcklig grovlek anpassad till båtens storlek mm. Om styrelsen anser att förtöjningsgodset inte är av tillräcklig beskaffenhet för båtens säkra förtöjning, har medlemmen att följa styrelsens anvisningar.

Grillning i hamnen får endast ske på anvisade platser.

KVH har en tömningsanläggning för toatankar där båtägarna kan tömma båtens toatank. Denna tömningsanläggning är tillgänglig för alla båtägare.

Ankring och användning av akterförtöjningar får inte ske inom KVH hamnanläggning.

 

4. Vinteruppställning av båtar

KVH erbjuder medlemmar och icke medlemmar vinteruppställning av båtarna på hamnplan.

De som vill lyfta eller sjösätta sin båt med KVH:s kran ska kontakta hamnförman eller annan av styrelsen utsedd person för att avtala om tid för lyft eller sjösättning.

Endast personer utsedda av KVH styrelse har rätta att använda kranen.

KVH har ansvar för båten endast under den tid då båten hänger i kranslinget. Kranförarens anvisningar under torrsättning / sjösättning ska följas av båtägaren.

Om båtbotten ska rengöras vid torrsättning inom KVH:s hamnanläggning får detta endast ske på KVH:s spolplatta.

Alla transporter på land ansvarar båtägaren för.

Kranföraren anvisar plats för vinteruppställningen av torrsatt båt.

Båtägaren har ansvar för att uppställning av båten på anvisad plats sker säkert. Båtägaren ansvarar för alla händelser som sker med båten under den tid den är uppställd på KVH område. Detta innefattar att uppställningsmaterial såsom pallvirke, stöttor, vagnar, vaggor och motsvarande ska vara av lämpligt material och väl dimensionerat för säker uppställning av båten. Presenningar och annat täckningsmaterial får inte fästas i stöttor. Stöttor ska säkras med band eller linor så att de inte kan glida isär under uppställningstiden.

Om någon i styrelsen eller av KVH styrelse utsedd person anser att uppställningsmaterial mm ej är tillräckligt ska båtägaren byta ut det till lämpligt material. Om detta inte följs ska båten snarast flyttas från KVH:s område.

Båtägare som har sin båt placerad på KVH:s område ska ha sin båt försäkrad för alla händelser som kan ske med båten under vinteruppställningen där båtägaren är ansvarig. Försäkringsbrev ska på KVH:s begäran kunna uppvisas.

Medlem som nyttjar sin båtplats på vintern betalar en vinterplatsavgift som är lika med halv båtplatsavgiften. Avstämningsdatum är 1 januari.

 

5. Ekonomi

KVH:s budget och avgifter antas på KVH:s årsstämma. Styrelsen har rätt att göra mindre justeringar av avgifter under året.

 

6. Bryggor

KVH ansvarar för bryggor med tillhörande utrustning. Medlem kan endast efter särskilt tillstånd av styrelsen montera utrustning vid sin båtplats. Ingen förvaring av jollar, hummertinor mm är tillåten på bryggorna.

Elutrustning som båtägare ansluter till KVH:s eluttag ska vara i fullgott skick.

 

7. Parkering

KVH har ett antal parkeringar avsedda för föreningens medlemmar.

 

8. Övergiven / kvarlämnad egendom

Övergiven / kvarlämnad egendom hanteras och eller bortforslas enligt de regler som finns i lag.

 

 

Quality Over Quantity

Salient makes building websites easier than ever before.

1

Sign Up For Free

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
2

Sell Goods Online

In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo. Nullam dictum felis eu pede.
3

Write Beautiful Posts

Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. velit cursus nunc,
4

Monitor Your Gains

orem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor.
5

Enjoy Your New Site

Sed fringilla mauris sit amet nibh. Donec sodales sagittis magna. Sed consequat, leo eget bibendum.
6

Love Your Life

Sit back, relax and pop a cold one because your life just got a whole lot easier by using Salient.