Värdegrundspolicy

VÄRDEGRUND FÖR KLÄDESHOLMENS VÄSTRA HAMNFÖRENING     

 Klädesholmens Västra Hamnförening är en ideell förening som vilar på en tydlig värdegrund. Denna värdegrund ska ligga som Föreningens rättesnöre, för hur vi som medlemmar bemöter varandra, våra samarbetspartners av alla kategorier, hur vi agerar och hur vi fattar beslut.

 

Värdeordet synsätt har särskild betoning på demokrati, jämställdhet, mångfald, tillgänglighet samt alla människors lika värde. Detta innebär att vi vill bidra till en utveckling av Hamnföreningen med gott kamratskap, en Hamnförening där alla känner sig inkluderade och välkomna. Detta innebär att vi tar avstånd från all diskriminering avseende kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, eller grupptillhörighet.

 

Värdeordet ambition är att ständigt förbättra vad vi kan göra så att alla känner sig delaktiga, inkluderade och engagerade i Hamnföreningens verksamhet. Detta innebär att vi planerar verksamheten med utgångspunkt i att vi är relevanta för alla mål- och åldersgrupper. Detta innebär att alla ska känna sig bekväma, trygga och säkra i vår miljö och att vi aldrig agerar på ett sätt som utsätter medarbetare, medlemmar, besökare eller samarbetspartners för ett nedvärderande synsätt. Detta innebär att vi har mod och vågar ta ställning i frågor som rör människors lika värde.

 

Värdeordet användning ska ligga till grund för hur vi ska agera. Om en medlem är osäker på vilken betydelse värdegrunden har i ett enskilt fall, ska denne i första hand kontakta styrelsen för den aktivitet som avses. I samverkan med och i affärsrelationer ska Hamnföreningen inte ha förbindelse med part eller representant vars värderingar står i strid med Föreningens värdegrund. Detta förhindrar oss inte att ta initiativ till eller medverka i arbeten som inkluderar eller kan inkludera att föra dialog med sådan part.

 

Värdeordet förebyggande arbete. En policy som bygger på en tydlig värdegrund måste hållas levande och diskuteras i det vardagliga arbetet. Hamnföreningens styrelse har det yttersta ansvaret i detta men, det är också varje medlems skyldighet att känna till Hamnföreningens värdegrund och att själv bidra med efterlevnad av densamma.

 

Värdegrundspolicy Antagen av KVH styrelse den 29 januari 2019