STADGAR FÖR KLÄDESHOLMENS VÄSTRA HAMNFÖRENING

Klädesholmens Västra Hamnförening (KVH) organisationsnummer 802413-5512 är en ideell förening som har sitt säte i Tjörns kommun, Klädesholmen. KVH stiftades 2003-01-26 och stadgarna antogs vid föreningsmöte 2003-08-29. Dessa stadgar har reviderats 2020 och har antagits på årsstämma 2020-06-18 och föreningsstämma 2020-10-10.

 • 1 Klädesholmens Västra Hamnförenings ändamål

 

KVH är en ideell förening som har till ändamål:

 • Att tillvarata medlemmarnas intresse för att bedriva båtsport i olika former samt vara en mötesplats för alla båtintresserade.
 • Att genom ungdomsverksamhet stödja ungdomars intresse för och kunskaper om båtsport och sjösäkerhet.
 • Att genom samverkan mellan medlemmarna, tillhandahålla säker hamnplats samt att säkerställa att torrsättning, vinterförvaring och sjösättning sker på ett betryggande sätt.
 • Att skapa sådana förhållanden att KVH:s hamnverksamhet förblir långsiktigt hållbara.
 • Att genom information och aktiva åtgärder skapa förutsättningar för föreningens medlemmar att bedriva båtlivet med största hänsyn till miljön.
 • Att driva föreningens verksamhet på ett effektivt sätt till nytta för medlemmarna. Detta sker bland annat genom ideellt arbete.

 

 • 2 Medlemskap i KVH

Medlemmar i KVH är de som erhållit, har båtplats och nyttjar båtplatsen i KVH hamn. Endast fysiska personer kan bli medlemmar i KVH.

 

2.1 Ansökan och antagning

Ansökan om medlemskap i KVH ska ske skriftligen till styrelsen. Styrelsen upprättar en kölista för att erhålla medlemskap. KVH styrelse beslutar om vilka som ska erhålla båtplats och bli medlemmar i KVH.

 

2.2 Överlåtelse av båtplats/medlemskap

Överlåtelse av båtplats/medlemskap är inte tillåtet av annan än styrelsen. Om medlem inte avser att nyttja sin båtplats ska den återlämnas till föreningen.

Båtplats kan överlåtas inom familjen, på grund av fysiska hinder eller skilsmässa. Övertagande medlem ska uppfylla arrendegivarens krav. Styrelsen ska godkänna denna överlåtelse.

 

2.3 Medlems rättigheter

Medlem i KVH får nyttja av föreningen tilldelad båtplats, föreningens anläggningar och utrustning samt delta i föreningens verksamhet.

 

2.4 Medlems skyldigheter

Medlem har genom sitt medlemskap förbundit sig att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

 • Medlems båt skall vara ansvarsförsäkrad.
 • Om en medlem skadar klubbens tillhörigheter är denna ersättningsskyldig för skadan.
 • Medlem ska medverka i av styrelsen beslutade arbets- och städdagar.
 • Om medlemmen inte deltar i av styrelsen beslutade arbetsdagar, utgår en avgift enligt beslut på årsstämman.
 • Medlem ska meddela KVH den e-postadress dit medlemmen vill ha meddelande från föreningen och eventuellt elektroniska fakturor.
 • Medlem ska följa KVH:s särskilda ordningsföreskrifter som är tillgängliga i klubbstugans medlemspärm.
 • Varje medlem godkänner genom sitt medlemskap i KVH att följa dessa ordningsregler och föreningens värdegrund.

 

 

2.5 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Anmälan ska, för att gälla, vara skriftligt, daterad och undertecknad.

 

2.6 Uteslutning

Medlem kan bli utesluten ur KVH om medlemmen:

 • Motverkar föreningens syften.
 • Skadar föreningens intressen.
 • Inte fullgör de skyldigheter som är beslutade i stadgar och ordningsregler, eller gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträdande inom eller utom föreningen att dess anseende äventyras.
 • Inte erlagt fastställda avgifter inom föreskriven tid,

 

Styrelsen ska på års- eller föreningsmöte föreslå att medlemmen ska bli utesluten, samt på mötet beskriva anledningen till förslaget om uteslutning. För att medlemmen ska bli utesluten fodras minst 2/3 majoritet på års- eller föreningsmöte med närvarande och röstberättigade medlemmar som röstar för uteslutning enligt styrelsens förslag. Av kallelsen till års- eller föreningsmötet skall framgå att ett uteslutningsärende ska behandlas.

Till års- eller föreningsmötet, där ärende om uteslutning ska behandlas, ska den medlem som är föreslagen att uteslutas kallas skriftligen med angivande att förslag om uteslutning föreligger. Denna kallelse skall även innehålla styrelsens motivering till uteslutningen. Kallelsen sker vid samma tidpunkt som kallelsen till mötet sker.

 

 • 3 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är dokumenterade möten, såsom års-, förenings- eller styrelsemöte.

Styrelsen i sin helhet, ordförande eller enskild ledamot som styrelsen utser, företräder föreningen och fattar beslut mellan föreningsmöten, utom i frågor som är uttryckligen förbehållna föreningsmöten.

 

 • 4 Verksamhetsår

KVH:s verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.

 

 • 5 Avgifter

KVH:s avgifter fastställs av årsmötet. Extra avgifter kan beslutas på föreningsmöte.

 

Om behov av annan mindre avgift uppstår under verksamhetsåret beslutas denna av styrelsen.

 

 • 6 Betalning

Avgifterna skall vara föreningen tillhanda senast det datum som står angivet på fakturan. Senaste betaldatum får därvid vara tidigast en månad efter fakturadatum. Om faktura inte betalas inom utsatt tid, ska betalningspåminnelse skickas varvid en påminnelseavgift kan läggas till det ursprungliga beloppet.

 

 • 7 Föreningsmöten

Föreningsmöten är års- och föreningsmöte.

 

7.1 Antal möten

Förutom årsmöte kan föreningsmöten anordnas. Styrelsen bestämmer tid och plats inom Tjörns kommun för mötena.

 

 

 

7.2 Kallelse

Kallelse till föreningsmöte ska ske skriftligen och vara medlemmen tillhanda minst en månad och max två månader före föreningsmötet. Kallelsen sker per e-post eller post för de medlemmar som saknar e-post och anslås på KVH:s anslagstavla.

 

7.3 Förslag till dagordningspunkt/motion

Medlem som vill ha särskilt ärende behandlat på årsmötet kan lämna in motion om detta.

 

Motionen ska vara skriftlig och tydligt ange orsak och bakgrund till motionen, vilken fråga som skall behandlas och vilket beslut medlemmen vill att stämman ska fatta. På motionen skall det framgå vilken/vilka medlem/medlemmar som står bakom motionen.

 

Motionen ska vara KVH:s ordförande tillhanda senast den 1 februari. Styrelsen ska till kallelsen av årsmötet bifoga motionen och styrelsens skriftliga förslag till svar och förslag till beslut på föreningsstämman.

 

7.4 Årsmöte

Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ, hålls årligen före mars månads utgång.

 

På årsmöte ska minst dessa punkter behandlas:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Fastställande av röstlängd för årsmötet
 3. Fråga om årsmötet är utlyst enligt stadgarna
 4. Fastställande av dagordning
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Styrelsens genomgång/presentation av föregående års verksamhetsberättelse och styrelsens årsbokslut.
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om:

– godkännande av förvaltningsberättelse för föregående år

– godkännande av bokslut för föregående verksamhetsår och styrelsens förslag till

disposition av vinst eller förlust

 1. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 2. Motioner från medlemmarna
 3. Förslag från styrelsen
 4. Fastställande av verksamhetsplan, avgifter och budget för det nya verksamhetsåret
 5. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar och övriga aktiva insatser.
 6. Fastställande av medlemsavgifter och beslut om övriga avgifter för det kommande verksamhetsåret.
 7. Valberedningens förslag till styrelse, revisorer och övriga funktionärer i KVH presenteras.
 8. Val av ordförande för KVH på ett år
 9. Val av två ordinarie styrelseledamöter på två år, två ledamöter väljs jämna år och två ledamöter väljs udda år för att säkerställa kontinuitet i styrelsearbetet.
 10. Val av tre styrelsesuppleanter på ett år
 11. Val av en revisor på två år och en revisorssuppleant på ett år.
 12. Val av valberedning
 13. Övriga val.
 14. Övriga frågor

 

 

7.5 Föreningsmöte

Föreningsmöte för behandling av brådskande ärende hålls när styrelsen finner detta påkallat, på skriftlig begäran av revisorer eller av minst 15 föreningsmedlemmar.

Vid föreningsmöte får endast de ärenden förekomma, som enligt kallelsen föranlett föreningsmötet.

 

7.6 Rösträtt på föreningsstämma

Varje medlem, som betalat gällande avgifter har en rösträtt på möte.

Rösträtten är personlig men får utövas genom ombud av en (1) annan medlem. Medlem får endast vara ombud för en (1) annan medlems röst.

 

7.7 Beslut på föreningsstämma

Beslut på föreningsstämma fattas i ärenden som framgår av kallelsen.

Allmänna frågor och frågor av mindre betydelse för KVH kan beslutas under övriga frågor.

Beslut i fråga av större ekonomisk, principiell eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till föreningsmötet.

 

Om oklarhet gäller om det är en mindre eller större fråga sker en omröstning om detta. Om 10 % av på stämman avgivna röster anser att det är en principiell och/eller större fråga ska den behandlas på kommande föreningsmöte.

Alla ärenden avgörs med enkel majoritet där inte annat föreskrivs i dess stadgar. Avgörande sker genom öppen omröstning utom då någon medlem begär sluten röstning. Vid omröstning, som inte avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordförande för mötet.

Vid omröstning, som avser personval, gäller vid lika röstetal det förslag som vinner efter lottning.

 

 

7.8 Valbara till styrelse, revisor och valberedning

Endast medlemmar är valbara till styrelse och valberedning. Revisor kan vara medlem eller icke medlem.

Valberedningen lämnar förslag på styrelse och revisorer till årsmötet. Nomineringar på årsmötet kan också godtas.

 

 • 8 Styrelse och förvaltning

 

8.1 Styrelsens sammansättning och val

Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Ordförande väljs för en tid av ett år. Ordinarie ledamot väljs för en tid av två år och suppleant för en tid av ett år.

Styrelsen utser inom sig minst sekreterare, kassör och hamnförman.

 

8.2 Styrelsens skyldigheter

Styrelsens ansvar är att:

 • Genomföra av föreningsmöten fattade beslut.
 • Förvalta KVH:s egendom och medel.
 • Ansvara för att KVH uppfyller och följer de regler och lagar som berör KVH verksamhet.
 • Företräda KVH i kontakter med arrendegivare (f.n. AB Tjörns Hamnar), tillsynsmyndigheter, kommunen och övriga intressenter.
 • Besluta om firmatecknare.
 • Besluta om regler för kölista för medlemskap i KVH och anta nya medlemmar i KVH.
 • Bereda ärenden inför föreningsmöten och arrangera dessa.
 • På föreningsmöten föredra styrelsens förslag och fattade beslut.
 • Tillställa revisorerna räkenskaper mm.
 • På föreningens officiella anslagstavla/medlemspärmen i klubbstugan anslå senaste årsmötes-, föreningsmötes- och styrelseprotokoll samt kallelser.
 • Utarbeta och besluta om ordningsregler för KVH:s verksamhet.

 

 • Styrelsens funktionärer och arbetsformer

Styrelsen fördelar själv roller och arbetsuppgifter inom styrelsen, fördelningen skall dokumenteras i form av arbetsbeskrivning och förvaras i klubbstugan.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse så ofta behov finns, dock minst 4 gånger per år.

Konstituerande styrelsemöte ska hållas senast två veckor efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig då alla ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande.

Styrelsen ska dokumentera sina möten och beslut i protokoll.

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga, som har deltagit i beslutet och inte reserverat sig. Reservation skall antecknas i mötesprotokollet.

 

 • 9 Revisorer

KVH:s bokföring, verksamhet mm ska revideras av två revisorer. Dessa väljs på årsmötet för en tid av två år och avgår växelvis vartannat år. En revisorsuppleant väljs varje år för en tid av ett år.

Revisorerna ska vara oberoende.

Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper samt till årsmöte avge skriftlig revisionsberättelse och till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

 • 10 Valberedning

Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande. Dessa väljs på årsmöte för en tid av tre år och avgår växelvis vart tredje år. (Vid det första valet med dessa villkor bör årsmötet välja ledamöter för ett, två och tre års mandattid). Årsmötet nominerar och väljer valberedning.

 

Valberedningens uppgift är att:

 • Senast 1 december inför kommande årsmöte tillfråga funktionärer vilkas mandattid utgår vid årsmöte, om de vill kandidera för kommande mandatperiod.
 • Samråda med styrelsen vilka kompetenser som behövs i styrelsen under kommande år.
 • Till årsmöte lämna förslag på kandidater till de poster som enligt stadgarna är föremål för val och till övriga poster som eventuellt blir vakanta.
 • Från KVH:s medlemmar motta nomineringar till funktionärer inom KVH. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 5 veckor före årsmötet.
 • Själva aktivt söka lämpliga kandidater.
 • Föreslå arvoden för styrelse och övriga aktiva insatser
 • Valberedningens förslag till funktionärer bifogas kallelsen till årsmötet.

 

 • 11 Hamn och uppläggningsanläggningar

Regler för KVH:s hamn- och uppläggningsanläggningar utfärdas och fastställs av styrelsen.

 

 • 12 Stadgeändring

Förslag till stadgeändring beslutas på två föreningsmöten med minst en (1) månads mellanrum och max sex (6) månader emellan. Ett av dessa föreningsmöten ska vara årsmöte.

När det föreligger förslag till stadgeändring skall det framgå av kallelsen till föreningsmöte och vad stadgeändringen är och innebär.

För att ett förslag till stadgeändring skall kunna antas måste det godkännas med minst 2/3 majoritet av på föreningsmötet närvarande medlemmar. Detta gäller på båda föreningsmötena. Om stadgeändringen godkänns träder den omedelbart i kraft efter beslutet på det andra föreningsmötet.

 

 • 13 Föreningens upplösning

Förslag till föreningens upplösning kan endast behandlas på föreningsmöte och detta skall framgå av kallelsen.

För beslut om upplösning av föreningen fordras att minst 2/3 majoritet av på stämman närvarande medlemmar bifaller förslaget om upplösning av föreningen på två föreningsmöten med minst en månads mellanrum, ett av dessa föreningsmöten ska vara årsmöte.

Har beslut om upplösning av föreningen fattats, skall föreningsmötet ge styrelsen direktiv om hur man skall förfara med föreningens kvarvarande tillgångar/skulder och handlingar.