Skip to main content

Dagordning till årsmöte 2022-03-27

1. Mötets öppnande

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Fråga om mötet är behörigen utlyst

4. Fastställande av dagordning

5. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Valberedningens förslag: Mötesordförande Marie Andersson, mötessekreterare Lars Hillerström

6. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Propositioner och motioner

11. Fastställande av verksamhetsplan och avgifter för det nya verksamhetsåret

12. Fastställande av arvoden för styrelsens medlemmar och övriga tjänster

Valberedningens förslag: Arvoden/år och avgifter som föregående år. Timpeng höjning till 250kr.

Styrelsen föreslår oförändrad timpeng.

13. Valberedningens förslag till val av styrelsemedlemmar

14. Val av ordförande 1 år till och med årsmötet för verksamhetsåret 2022

Valberedningens förslag: Marie Andersson, omval

15. Val av två ordinarie styrelseledamöter på 2 år till och med årsmötet för verksamhetsåret 2022

Valberedningens förslag: Anders Petersson omval, Gösta Andersson, omval

16. Val av tre suppleanter på 1 år till och med årsmötet för verksamhetsåret 2022

Valberedningens förslag: Bengt Söderblom, omval, Sonny Fjellström, omval, Magdalena Kvarning, omval

17. Val av en revisor på 2 år och en revisorssuppleant på 1 år

Valberedningens förslag: Tomas Bengtsson 2 år, till och med verksamhetsåret 2023, Daniel Pettersson 1 år, till och med verksamhetsåret 2022

18. Val av valberedning för 1 år till och med verksamhetsåret 2022

Styrelsens förslag: Erling Arvidsson, omval, Anders Bylock, nyval, en vakant

19. Övriga val

20. Arbetsdagar 9/4, 18/6, 8/10

21. Presentation av hemsidan

22. information och beslut om gästhamnen

23. Övriga ärenden

Leave a Reply

Verifierad av MonsterInsights